Information on the processing of personal data

Konstruktér strojů a zařízení

Uděluji (dále jen „Subjekt údajů“) tímto společnosti HOFMANN WIZARD, s.r.o., se sídlem Prešovská 201/4, Plzeň, PSČ 301 00, IČO: 252 36 016, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 11501, emailový kontakt: kontakt@hofmann-personal.cz (dále jen „Správce”), jako agentuře práce a správci osobních údajů souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

 1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

  Jméno a příjmení, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonický kontakt, datum narození;Další osobní údaje vyplývající z osobního životopisu subjektu: doba a druh studia, akademické tituly, předchozí pracovní zkušenosti a jejich délka, jazykové a technické znalosti, apod.

 2. Účelem zpracování osobních údajů je:

  Zpracování osobních údajů je prováděno za účelem naplnění smlouvy mezi Správcem a Subjektem údajů, na základě, které Správce zajistí Subjektu údajů možnost ucházet se o pracovní místo u Správce, resp. o možnost dočasného přidělení k Uživateli, o možnost ucházet se o pracovní místo u jiného zaměstnavatele a případně možnost uzavřít pracovní smlouvu či dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr a za účelem ochrany oprávněných zájmů Správce.Zpracování osobních údajů je prováděno též za účelem zápisu do evidence uchazečů o zaměstnání vedenou Správcem a za účelem uspokojení zájmu Subjektu údajů o zasílání nabídek o zaměstnání Správce, ke kterému Subjekt údajů udělil výslovný souhlas.

 3. Doba zpracování osobních údajů je:

  Osobní údaje budou zpracovávány a uloženy po dobu pěti let od udělení souhlasu se zápisem do evidence uchazečů o zaměstnání, nebo do doby odvolání tohoto souhlasu.Po uplynutí této doby budou osobní údaje nenávratně zničeny.

 4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám, a to za účelem dalšího zpracování pro správce či za účelem výběru budoucího zaměstnance:

  • Poskytovateli webových stránek a informačního systému pro řízení náboru zaměstnanců.
  • Mateřské společnosti, poskytovateli informačního systému.
  • Uživatelům, ke kterým byl subjekt údajů přidělen na základě dohody o dočasném přidělení.
  • Zákazníkům správce, kteří mají zájem na vyhledání vhodného zaměstnance.
  • Poskytovatelům služby elektronického podepisování listin, pro účely identifikace podepisujícího a administraci podepisovaných dokumentů.
  • Poskytovatelům konzultačních služeb v oblasti managementu kvality a v oblasti whistleblowingu.

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

 • Správce nejmenoval Pověřence pro ochranu osobních údajů.
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.
 • Subjekt údajů má právo kdykoli odvolat souhlas se zápisem do evidence uchazečů o zaměstnání.
 • Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

V Plzni dne 16.5.2018HOFMANN WIZARD, s.r.o., IČO 252 36 016