Informace o zpracování osobních údajů

D2D obchodný zástupca

Týmto ako dotknutá osoba súhlasím:

so spracovaním mojich osobných údajov spoločnosťou Manuvia, a. s., so sídlom: Plynárenská 7/A, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09, Slovenská republika, IČO: 44 400 926, ako hlavným prevádzkovateľom, a ostatnými spoločnosťami tvoriacimi skupinu Manuvia ako vedľajšími prevádzkovateľmi, ktorých presný zoznam je uvedený v dokumente „ Informácie pre dotknutú osobu, ktorou je záujemca o zamestnanie “ a na tejto internetovej stránke: https://manuvia.com/sk/ochrana-osobnych-udajov/ v sekcii pre uchádzačov o zamestnanie a v odseku označenom ako „Totožnosť prevádzkovateľa“ (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Hlavný prevádzkovateľ a vedľajší prevádzkovatelia spoločne tvoria Spoločných prevádzkovateľov v zmysle článku 26 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Rozsah spracovania osobných údajov

Ako dotknutá osoba som poskytol moje osobné údaje prostredníctvom svojho životopisu, dotazníka alebo iným spôsobom (napr. vyplnením elektronického formulára).

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať moje nasledovné osobné údaje:
 • a) meno, priezvisko a titul;
 • b) dátum narodenia a štátna príslušnosť;
 • c) adresa trvalého bydliska a adresa prechodného bydliska (ak existuje);
 • d) dosiahnuté vzdelanie a prax;
 • e) nadobudnutá prax (informácie o predchádzajúcich zamestnávateľoch, pracovné pozície, na ktorých som pracoval, dĺžka zamestnania);
 • f) informácie o tom na výkon akých činností mám oprávnenie (preukaz na VZV, zváračský preukaz, a pod.);
 • g) telefónne číslo a adresa elektronickej pošty;
 • h) ostatné údaje, ktoré som uviedol v dotazníku, resp. v životopise, napr. fotografia;
 • i) vlastnoručný podpis (ďalej len ako „osobné údaje“).
Účel spracúvania osobných údajov:

Vyhľadávanie a ponúkanie rôznych pracovných príležitostí určených pre dotknutú osobu spočívajúce predovšetkým v:

 • a) sprostredkovaní zamestnania u potenciálnych zamestnávateľov formou sprostredkovania zamestnania za úhradu (t.j. zamestnanie priamo v kmeňovom stave potenciálneho zamestnávateľa);
 • b) sprostredkovaní zamestnania u potenciálnych zamestnávateľov formou dočasného pridelenia;
 • c) sprostredkovaní zamestnania u potenciálnych zamestnávateľov formou sezónnych prác a brigád.
Doba spracúvania, resp. uchovávania osobných údajov:

24 mesiacov

Základné informácie o spracovaní osobných údajov a o právach dotknutej osoby:

Osobné údaje dotknutej osoby sú spracovávané automatizovane, ako aj manuálne a môžu byť sprístupnené zamestnancom prevádzkovateľa, pokiaľ je to potrebné k plneniu ich pracovných úloh.Osobné údaje môžu byť sprístupnené taktiež sprostredkovateľom, s ktorými má prevádzkovateľ uzatvorenú zmluvu spracovaní osobných údajov, prípadne zamestnancom sprostredkovateľa, pokiaľ je to potrebné k plneniu ich pracovných úloh, resp. úloh sprostredkovateľa, ako aj ďalším príjemcom, ktorými sú predovšetkým obchodní partneri prevádzkovateľa, ktorí vyhľadávajú pracovné sily, t.j. z Vášho pohľadu dotknutej osoby ide o potenciálnych zamestnávateľov alebo užívateľských zamestnávateľov.

Právnym základom spracúvania osobných údajov podľa tohto súhlasu, je súhlas dotknutej osoby.

Dotknutá osoba má právo:

 • a) na prístup k osobným údajom
 • b) na opravu osobných údajov
 • c) na vymazanie osobných údajov („právo na zabudnutie“)
 • d) na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • e) namietať proti spracúvaniu osobných údajov
 • f) na prenosnosť osobných údajov
 • g) kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania pred dátumom odvolania súhlasu
 • h) podať sťažnosť dozornému orgánu

Dotknutá osoba má taktiež právo na nasledovné informácie:

 • a) o kategóriách dotknutých osobných údajov
 • b) dobe spracúvania osobných údajov, alebo spôsobe jej určenia
 • c) o účele spracovania osobných údajov a o právnom základe spracovania osobných údajov
 • d) o príjemcoch, resp. kategóriách príjemcoch osobných údajov
 • e) o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania
 • f) o tom, či prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje dotknutej osoby do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii
 • g) o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov
Právo kedykoľvek odvolať súhlas:
 1. Súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov udelený v tomto dokumente, máte právo kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
 2. Za účelom odvolania súhlasu môžete využiť elektronický formulár dostupný na internetovej stránke: https://manuvia.com/sk/ochrana-osobnych-udajov/odvolanie-suhlasu
 3. Odvolať Váš súhlas môžete taktiež formou e-mailovej správy adresovanej na e-mailovú adresu našej spoločnosti: info@manuvia.com. V rámci e-mailovej správy musíte uviesť Vaše identifikačné údaje, aby sme vedeli, kto má záujem odvolať svoj súhlas, a zároveň v rámci správy musíte uviesť text, z ktorého vyplýva, že máte záujem odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (napr. „Ja Jožko Mrkvička, nar. 32.12.1898, odvolávam svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý som udelil Vašej spoločnosti.“).
 4. Odvolať Váš súhlas môžete taktiež formou listovej zásielky odoslanej na adresu sídla hlavného prevádzkovateľa. V liste musíte čitateľne uviesť Vaše identifikačné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia), aby sme vedeli, kto má záujem odvolať svoj súhlas, a zároveň musíte v liste uviesť text, z ktorého vyplýva, že máte záujem odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (napr. „Ja Jožko Mrkvička, nar. 32.12.1898, odvolávam svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý som udelil Vašej spoločnosti.“). Taktiež je potrebné dané odvolanie súhlasu vlastnoručne podpísať.
 5. Odvolať Váš súhlas môžete taktiež osobne, a to na ktorejkoľvek pobočke každej zo spoločností patriacich do skupiny Manuvia.
 6. Naša spoločnosť Vás ako dotknutú osobu, môže po doručení odvolania súhlasu (predovšetkým v prípade odvolania súhlasu prostredníctvom e-mailovej správy, či vyplnením elektronického formulára) kontaktovať (napr. telefonicky), za účelom kontroly, že odvolanie súhlasu vykonala Vaša osoba.

Detailnejšie informácie o spracovaní osobných údajov, o právach dotknutej osoby, či príjemcoch, resp. kategóriách príjemcov osobných údajov, sú uvedené v dokumente „Informácie pre dotknutú osobu, ktorou je záujemca o zamestnanie“. Dokument „Informácie pre dotknutú osobu, ktorou je záujemca o zamestnanie“ poskytol dotknutej osobe prevádzkovateľ pred poskytnutím tohto súhlasu zo strany dotknutej osoby, a taktiež dostupný na internetovej adrese: https://manuvia.com/sk/ochrana-osobnych-udajov/ v sekcii pre uchádzačov o zamestnanie.

Svojím podpisom potvrdzujem, že osobné údaje, ktoré som poskytol prevádzkovateľovi, sú pravdivé. Beriem na vedomie, že prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vyradiť moju osobné údaje z informačného systému v prípade zistenia nepravdivosti poskytnutých osobných údajov.