Informace o zpracování osobních údajů

Process Developer

V souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů v platném znění a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů dávám tímto výslovný souhlas společnosti Personal Connect s.r.o., IČ: 24806587, se sídlem Pod stadiony 3302/46, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soud v Praze pod sp. zn. C 175994 (dále jen „Společnost“) ke zpracování a uchování osobních údajů v rozsahu:

  • Jméno;
  • Příjmení;
  • Bydliště;
  • Datum narození;
  • Údajů o dosaženém vzdělání;
  • Údajů o profesních zkušenostech;
  • Dalších údajů obsažených v profesním životopisu.

za účelem zprostředkování vhodného zaměstnání pro mou osobu, a to na dobu nezbytně nutnou pro uvedený účel, nejdéle však na dobu 3 let od poslední nabídky vhodného zaměstnaní zprostředkované Společností, resp. do odvolání. Společnost dále opravňuji poskytnout mé osobní údaje subjektům spolupracujícím se Společností na dosažení primárního účelu, pro který je tento souhlas udělen – s takovými subjekty se Společnost zavazuje uzavřít smlouvu obsahující stejné podmínky pro zpracování mých osobních údajů. Současně potvrzuji, že osobní údaje, které jsem Společnosti poskytl/a, resp. údaje uvedené v mém životopise, jakož i veškeré další informace, které jsem o sobě uvedl/a písemně, telefonicky nebo při osobním setkání, jsou pravdivé a přesné.

Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Dále jsem byl/a v souladu s příslušnou legislativou poučen/a o:

  • svém právu tento souhlas odvolat, a to i bez udání důvodu,
  • svém právu přístupu k těmto údajům a právu na jejich opravu,
  • svém právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl souhlas odvolán.

Byl/a jsem poučen/a o tom, že tato svá práva mohu uplatnit doručením žádosti na adresu info@personalconnect.cz. Beru na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl tento souhlas vydán, pokud tento účel nelze dosáhnout jinak.