Informace o zpracování osobních údajů

Senior Konzultant (projekty v bankovníctve)

(ďalej v texte aj „Dotknutá osoba“)

týmto udeľujem obchodnej spoločnosti

Greyson Consulting s.r.o., so sídlom: Klincová 37/B, 821 08 Bratislava, IČO: 36 846 686, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 48366/B, tel. kontakt: +421 2 3219 9265, e-mail: info@greyson.eu (ďalej v texte aj „Prevádzkovateľ“)

súhlas so spracovaním svojich osobných údajov

a to v rozsahu titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, fotografia, informácie o vzdelaní, informácie o doterajšom zamestnaní, nadobudnutých zručnostiach a skúsenostiach, výsledky testov Prevádzkovateľa zameraných na pracovné zručnosti vypracovaných Dotknutou osobou, telefónne číslo a e-mail (ďalej v texte aj „Osobné údaje), a to Osobných údajov poskytnutých Prevádzkovateľovi na základe tohto súhlasu; Osobných údajov uvedených v tomto súhlase so spracovaním osobných údajov; Osobných údajov uvedených Prevádzkovateľovi v Súhlase so spracovaním osobitného osobného údaja; Osobných údajov uvedených v životopise zaslanom Dotknutou osobou Prevádzkovateľovi; Osobných údajov uvedených v motivačnom liste zaslanom Dotknutou osobou Prevádzkovateľovi; Osobných údajov uvedených v LinkedIn profile Dotknutej osoby; a Osobných údajov uvedených v testoch, ktoré Prevádzkovateľ dá vypracovať Dotknutej osobe;

a to na účel

  • zaradenia a uchovania Dotknutej osoby v internej databáze Prevádzkovateľa o uchádzačoch o zamestnanie u Prevádzkovateľa a osôb kvalifikačne spôsobilých uchádzať sa o zamestnanie u Prevádzkovateľa, prípadne uchádzačov o obchodnú spoluprácu s Prevádzkovateľom,
  • prezentácie Dotknutej osoby ako profesionála spôsobilého plniť za Prevádzkovateľa úlohy voči jeho klientom/zákazníkom a poskytnutie Osobných údajov Dotknutej osoby klientom/zákazníkom Prevádzkovateľa za účelom nadviazania obchodnej spolupráce/získania obchodnej príležitosti Prevádzkovateľa, do ktorej realizácie by bola zapojená (aj) Dotknutá osoba alebo ktorá by bola vykonávaná (aj) prostredníctvom Dotknutej osoby (ďalej v texte aj „Účel);

pričom tento súhlas udeľujem na dobu

a) 3 /troch/ rokov od jeho udelenia, ak v tejto lehote nedôjde k uzavretiu pracovnej zmluvy alebo zmluvy o obchodnej spolupráci medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou, alebo

b) 3 /troch/ rokov od ukončenia pracovnej zmluvy alebo zmluvy o obchodnej spolupráci medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou,

podľa toho, ktorá z týchto možnosti nastala skôr.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek po udelení tohto súhlasu počas doby, na ktorú tento súhlas udelila, tento súhlas so spracovaním osobných údajov na uvedený Účel kedykoľvek odvolať a to rovnakým spôsobom akým bol tento súhlas poskytnutý, teda písomným odvolaním tohto súhlasu so spracovaním osobných údajov, doručeným Prevádzkovateľovi na adresu sídla Prevádzkovateľa.

Dotknutá osoba podpisom tohto súhlasu berie na vedomie, že má právo:

  • požadovať od Prevádzkovateľa prístup k Osobným údajom, ktoré sa Dotknutej osoby týkajú a právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje,
  • na opravu Osobných údajov,
  • vymazanie Osobných údajov. Dotknutá osoba má právo požadovať aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal Osobné údaje,
  • obmedzenie spracúvania Osobných údajov,
  • na prenosnosť Osobných údajov,
  • namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Osobných údajov
  • podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým v čase udelenia tohto súhlasu je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave, ak sa domnieva, že spracúvanie Osobných údajov, ktoré sa týka Dotknutej osoby na základe tohto súhlasu je v rozpore s príslušných právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi ochranu osobných údajov.