Informace o zpracování osobních údajů

SW DEVELOPER (C#) - MEZINÁRODNÍ R&D TÝM

Podmínky vedení v databázi uchazečů o zaměstnání – způsob nakládání s osobními údaji.

Kdo jsme
Správcem osobních údajů je Mgr. Veronika Rudolfová, Ph.D., adresou: Májová 729, 36301 Ostrov, podnikající pod IČ: 87522586 (dále jen PERASPERAgroup). Jsme profesionálové v oboru Recruitmentu a Executive Search. Naším primárním cílem je nalezení vhodných Kandidátů na poptávané pozice u našich Klientů. Podnikáme pod obchodní značkou PERASPERAgroup.

Jak zpracováváme Vaše osobní údaje
Z tohoto důvodu hledáme vhodné kandidáty zejména na specializovaných serverech, kde profesionálové vystavují své profesní životopisy (např. LinkedIn), spolupracujeme s firmami, které umožňují zprostředkování kontaktu mezi inzerentem a zájemcem (např. Jobs.cz), využíváme databázi našich kandidátů, oslovujeme kandidáty, na která dostaneme doporučení, případně kontaktujeme Kandidáty identifikované jinými cestami.

Jaké osobní údaje sbíráme
Osobní údaje, které o Kandidátech sbíráme zahrnují zejména tyto údaje:

 • a) jméno a příjmení;
 • b) datum narození;
 • c) adresu trvalého bydliště;
 • d) e-mailovou adresu;
 • e) telefonní číslo;
 • f) aktuální pracovní pozici;
 • g) pracovní zkušenosti;
 • h) dosažené vzdělání;
 • i) kvalifikace;

(informace uvedené v písm. a) až i) tohoto odstavce dále dle kontextu jednotlivě nebo celkově „Životopis“)

Pokud jsme osobní údaje nezískali přímo od Kandidáta, zaručujeme, že vždy nejdéle do 30 dnů od získání údajů Kandidáta kontaktujeme a získáme jeho souhlas s dalším zpracováním údajů prostřednictvím odsouhlasení tohoto textu. Teprve poté můžeme s daty dále pracovat, uchovat je v naší databázi a nabídnout je našim Klientům. V případě, že Váš souhlas nezískáme, Vaše data odstraníme z naší databáze.

Jak údaje zpracováváme
Náš Recruiter o Kandidátovi vytváří na základě získaných osobních údajů Kandidáta tzv. Profil Kandidáta, což je odborný názor Recruitera na Kandidáta, popisující zejména jeho přednosti a možnosti uplatnění vzhledem k možným pracovním pozicím. Tento profil se v čase může měnit a může být upravován, či doplňován tak, aby pro Konkrétního Klienta a konkrétní poptávanou pozici poskytoval co nejvíce relevantní informace o Kandidátovi.
U Kandidátů, kteří díky našemu doporučení byli v kontaktu s Klientem (interview u Klienta), uchováváme dále i názor Klienta a výsledek interakce Kandidáta s Klientem, stejně jako zhodnocení interakce z pohledu Kandidáta.
Kandidáta o výsledku interakce s Klientem vždy informujeme, přičemž Kandidát má vždy možnost se rozhodnout, zda si přeje, aby byl dále uchován v naší databázi, nebo aby z ní byl vymazán (tedy aby smlouva o spolupráci byla ukončena).

Předávání 3.stranám
Nikdy Klientům nepředáváme údaje Kandidátů, který by s tím nebyli předem srozuměni a souhlasili s tímto postupem. Klienti jsou smluvně zavázáni, aby po předání osobních údajů vešli nejdéle do 30 dnů do jednání s Kandidátem a zajistili si oprávnění pro další zpracování osobních údajů Kandidáta. V opačném případě musí osobní údaje zlikvidovat. Pokud by Klient v rámci výběrového řízení zamýšlel předat osobní údaje Kandidáta mimo EU, je povinností Klienta informovat Kandidáta a zajistit si jeho souhlas.
Pro uchovávání a zpracování osobních údajů zástupců Klientů a Kandidátů využíváme elektronickou databázi dodanou specializovanou firmou, s níž máme uzavřenu Smlouvu o Zpracování Osobních údajů. Ta zaručuje, že osobní údaje budou vždy zpracovány výhradně v souladu s touto politikou zpracování, budou vždy zpracovávané v rámci EU, budou vždy zabezpečeny v souladu se zákonnými požadavky a nebudou touto firmou využity pro žádné jiné účely.

Odměna za zpracování dat
Veškerá naše spolupráce s Vámi jako s Kandidátem především zpracování Vašich dat, jejich uchování a případné kontaktování Kandidáta s nabídkami pracovního uplatnění je pro Kandidáta bezplatná.

Délka zpracování
Osobní údaje Kandidátů uchováváme v souladu se Smlouvou o spolupráci. Obvykle po dobu 10 let, pokud Kandidát smlouvu neukončil, nebo pokud nevyjádřil zájem o její prodloužení.

Výmaz údajů
Po této době vymažeme všechny osobní údaje Kandidáta i údaje z nich odvozené a ponecháme si pouze údaje, které musíme uchovat v souladu s platnou legislativou (např. daňové zákony). Ponecháme si také jméno, příjmení, e-mail a telefon bývalého Kandidáta, které nám umožní, abychom dotyčnou osobu na základě její předchozí žádosti, s našimi nabídkami již neoslovovali.

Práva Subjektů osobních údajů Kandidáti mohou kdykoli požádat PERASPERAgroup o:

 • poskytnutí informací o tom, jaké osobní informace o nich PERASPERAgroup zpracovává,
 • výmaz všech či části osobních údajů Kandidáta,
 • dočasné zablokování údajů tak, že nebudou součástí zpracování,
 • aktualizaci, či změnu osobních údajů.

Abychom předešli jakékoli záměně osob, žadatel o informace musí PERASPERAgroup poskytnout takové informace, aby mohl být jednoznačné identifikován, případně abychom mohli s dostatečnou jistotou určit, že jeho informace nezpracováváme. Námi doporučenou cestou je využití jedinečného identifikátoru, který každý Kandidát obdržel e-mailem při zaslání smlouvy a před jejím odsouhlasením a který nám ho umožní bezpečně, a pro kandidáta pohodlně, identifikovat. Tedy ideální cestou je odpovědět, na tento e-mail od PERASPEARgroup. (Tudíž silně doporučujeme si tento e-mail bezpečně uchovat).

Veškeré žádosti o informace, či výkon práv Subjektu údajů směřujte na:
Emailová adresa: privacy@perasperagroup.cz
Poštovní adresa: PERASPERAgroup, Mgr. Veronika Rudolfová, Ph.D. , 5.května 111/32, 36001 Karlovy Vary

Tato politika nabývá účinnosti dnem 1.5.2018.

Seznámil jsem se s Podmínkami vedení v databázi uchazečů o zaměstnání kanceláře PERASPERAgroup a s dokumentem souhlasím.