Učiteľ/ka ZŠ - anglický jazyk

Do súkromnej základnej školy hľadáme učiteľa/ku anglického jazyka, ktorý má otvorené srdce pre deti a vo vyučovaní uplatňuje inovatívne a zážitkové metódy, je kreatívny, rád hľadá nové spôsoby a riešenia a pracuje v tíme.

What will be your key responsibilities:

Vyučovanie pridelených školských predmetov (anglický jazyk)
Vysvetľovanie nového učiva žiakom, diktovanie poznámok a zadávanie domácich úloh.
Evidovanie dochádzky v triednej knihe.
Zabezpečovanie rozvíjania vedomostí, zručností a postojov žiakov.
Udržovanie pozornosti a motivovanie žiakov.
Preverovanie vedomostí žiakov (ústne skúšanie, písomné skúšky).
Hodnotenie žiakov známkami i slovne.
Pripravovanie školských pracovných pomôcok

Plat v zmysle zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so stupnicou platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
+ osobný príplatok v hodnote od 100€ do 500€

What experience should you have:

  • Anglický jazyk (úroveň B2) výhodou, nie však podmienkou
  • samostatnosť, zodpovednosť, precíznosť, flexibilita

Vysokoškolské II. stupňa - Učiteľstvo všeobecnovzdelávacieho predmetu anglický jazyk a literatúra

What do you get in return:

  • prácu v inovatívnej a modernej škole
  • špičkové vybavenie : iPady, počítače, interaktívne tabule, moderné vyučovacie pomôcky
  • motivujúce finančné ohodnotenie - príplatky od 100€ do 500€
  • zľava zo školného pre deti zamestnancov vo výške 75% - práca v modernom prostredí a mladom, dynamickom kolektíve
Mám zájem o tuto pozici

Poslat nabídku na e-mail