Commercial Property Manager

Commercial Property Manager je zodpovedný za chod komerčných nehnuteľností a je zapojený do všetkých aspektov každodenného chodu nehnuteľností.

Korektne a včas vypracováva podkladové materiály, prehľady, informácie a dokumenty pre nadriadeného a controlling v súladu s ich pokynmi.

Aká bude vaša kľúčová zodpovednosť:

 Pravidelne komunikuje s nájomcami, rieši ich požiadavky a sťažnosti a organizuje pravidelné stretnutia s nimi.

• Dodržiava nájomnú zmluvu pri odovzdávaní a prevzatí nájomných priestorov.

• Riadi, kontroluje a hodnotí kvalitu služieb poskytovaných subdodávateľmi pre technickú správu nehnuteľností a organizuje pravidelné stretnutia so zástupcami týchto subdodávateľov.

• Snaží sa optimalizovať prevádzku a nákup služieb pre technickú správu nehnuteľností.

• Kontroluje výdavky v porovnaní s rozpočtom prevádzky.

• Pripravuje odhady predpokladaných nákladov.

• Schvaľuje faktúry za opravy a služby, ktoré boli prijaté.

• Organizuje a vyhodnocuje výberové konanie na služby, opravy alebo nákup nových zariadení.

• Udržiava nehnuteľnosť vo výbornom stave a pravidelne ju kontroluje, aby sa uistil, že je vizuálne a technicky v poriadku.

• Rieši a uplatňuje záručné závady.

• Rieši a uplatňuje poistné udalosti s poskytovateľom služieb.

• Pomáha pri vytváraní nájomných zmlúv.

• Pripravuje ročné príjmové a prevádzkové rozpočty.

• Vykonáva ročné vyúčtovanie prevádzkových nákladov podľa nájomných zmlúv.

• Pripravuje pravidelné správy o príjmoch, výdavkoch a technických záležitostiach.

• Archivuje dokumenty, ako sú nájomné zmluvy, plnomoci a bankové záruky.

• Pripravuje plán nájomcov.

• Pravidelne aktualizuje nájomné (indexáciu).

• Zúčastňuje sa vyjednávania nájomných zmlúv.

• Aktívne komunikuje a rieši pohľadávky s nájomcami.

• Podporuje projektového manažéra pri mimoriadnych situáciách a úlohách, ako je napríklad preskúmanie, refinancovanie úveru, audit atď.

Aké skúsenosti by ste mali mať:

- Skúsenosti s riadením administratívneho , prípadne vačšieho retailového komplexu. 
Mám zájem o tuto pozici

Poslat nabídku na e-mail

Další pozice v oboru Stavebnictví a reality, region Bratislava

Rozpočtár

  • Manuvia Expert Recruitment SK
  • Bratislavský kraj
  • 1 400 - 2 200 EUR/mes

Obsadzujeme pracovnú pozíciu pre významného klienta, pôsobiaceho v odvetví pozemných stavieb 20 rokov. 

Rozpočtár