Informace o zpracování osobních údajů

Java Developer

Souhlasím, aby společnosti v rámci skupiny Aricoma Group a.s. se sídlem Vinohradská 1511/230, Strašnice, 100 00 Praha 10, kam patří Cleverlance Enterprise Solutions a.s. se sídlem Voctářova 2500/20a, 180 00 Praha, AEC a.s. se sídlem Voctářova 2500/20a, 180 00 Praha, CES EA s.r.o. se sídlem Vinohradská 1511/230, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 08028656, Sabris Consulting s.r.o., IČO: 04701780, Pekařská 621/7, Jinonice, 155 00 Praha 5 a KOMIX s.r.o., IČO: 47117087, Drtinova 467/2a, Smíchov, 150 00 Praha 5, a oprávněným zaměstnancům společností skupiny AUTOCONT, do níž patří AUTOCONT a.s. se sídlem Hornopolní 3322/34, 720 00 Ostrava, IČO: 043 08 697 a Internet Projekt, s.r.o. se sídlem Vinohradská 1511/230, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 08526541, jakožto společní správci, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

  • KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ - Zpracovávanými osobní údaji jsou osobní a prezentované údaje, zejména pak jméno a příjmení, datum narození, státní příslušnost, získané tituly, podrobné informace týkající se kontaktních údajů včetně trvalého bydliště, emailu, tel. čísla, dosažené vzdělání a pracovní zkušenosti, praxe a brigády, současné pracovní pozice, znalosti a dovednosti, požadavky poptávané pracovní pozice a další souvisejících nepovinné položky.
  • ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ - Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu uchazečem o zaměstnání vyplněného registračního formuláře a v případě předání nebo elektronického vložení životopisu (CV) v rozsahu v něm uvedených osobních údajů nebo v rozsahu informací, které jsou veřejně dostupné na příslušných internetových sítích.
  • MÍSTO A ZPŮSOB ZPRACOVÁVÁNÍ - Zpracování osobních údajů je prováděno v prostorách v sídle Správce automatizovaně prostřednictvím prostředků výpočetní techniky a/nebo manuálně formou kartotéky, a to jednotlivými pověřenými zaměstnanci Správce nebo ve spolupráci s externím zpracovatelem.
  • ZPRACOVATEL – Ke zpracovávaným osobním údajům má přístup jako zpracovatel společnost Datacruit s.r.o., se sídlem Václavské nám 1, Praha 1, 110 00, IČ: 03545652, jejíž zpracování osobních údajů splňuje požadavky dle platných právních předpisů, které zajišťuje náležitou ochranu práv subjektu údajů. Zpracovatel má přístup k osobním údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu. Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí.
  • DOBA ZPRACOVÁNÍ - Zpracování osobních údajů bude probíhat po dobu 3 let, nebude-li tento souhlas se zpracováním osobních údajů odvolán dříve.
  • ODVOLÁNÍ SOUHLASU - Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoli bezplatně odvolat. Odvoláním není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
  • PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ - Ve vztahu k osobním údajům má uchazeč o zaměstnání právo na přístup ke svým osobním údajům, své osobní údaje opravit či doplnit, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech, požadovat přenesení údajů, na přístup k osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech, na výmaz osobních údajů v určitých případech, obrátit se se svou žádostí či jiným podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů nebo v případě dotčení jeho osobnostních práv žádat přiměřené zadostiučinění v souladu s právními předpisy anebo požadovat náhradu vzniklé škody.
  • PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM - Požádá-li uchazeč o zaměstnání o potvrzení, zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány, poskytne mu Správce příslušné potvrzení a případně v rámci jeho práva na přístup k osobním údajům další informace o zpracovávání osobních údajů.
  • ZABEZPEČENÍ - Poskytnuté osobní údaje jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Správce zaručuje, že pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používá taková bezpečností opatření, která je možné po správci rozumně vyžadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.
  • KONTAKT - Správce lze kontaktovat na e-mailové adrese: info@aricoma.com či písemně na adrese jeho sídla.

Až na výjimky stanovené právními předpisy je Správce povinen provést likvidaci osobních údajů, jakmile uplyne doba, na kterou byl souhlas udělen nebo v případě jeho odvolání. V takovém případě není možné zařadit a vést uchazeče o zaměstnání v příslušné evidenci Správce.